Privacy policy

DATA PROTECTION NOTICE SERTEC NV

SERTEC NV, gevestigd aan Vuurmolenstraat 33 B-2610 WILRIJK, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. SERTEC NV hecht veel belang aan een veilige, transparante en vertrouwelijke verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens.

Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze Data Protection Notice en gaat u eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. Deze Data Protection Notice heeft betrekking op alle diensten die door ons verstrekt worden.

Uw gegevens worden verwerkt door SERTEC NV, met maatschappelijke zetel te Vuurmolenstraat 33, 2610 Wilrijk, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0438.262.826. Binnen onze organisatie zijn de gegevens enkel en alleen toegankelijk voor de verantwoordelijke personeelsadministratie, gedelegeerd bestuurder en klanten die gebruik maken van onze detacheringdiensten.

Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerking op 25 mei 2018.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

SERTEC NV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Ingeval u een kandidaat/sollicitant bent, gebruiken wij uw openbare curriculum vitae die u geplaatst heeft op jobsites. Naargelang uw activiteiten en uw relatie tot onze onderneming, deelt u ons de volgende persoonsgegevens mee: Voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch, bankrekeningnummer.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

SERTEC NV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het voorstellen van uw kandidatuur aan mogelijke klanten
  • Het bewerken van loonadministratie
  • Het beheer van gegevens in het kader van boekhoudkundige verplichtingen en personeelsadministratie
  • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Om diensten bij u af te leveren en/of voor te stellen

SERTEC NV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte en/of RSZ.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

SERTEC NV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig om de diensten van SERTEC NV correct te kunnen leveren. Gezien enkel algemene informatie wordt bijgehouden van kandidaten/ klanten/prospecten/leveranciers, worden deze niet verwijderd. Enkel indien u zelf aangeeft uit het bestand te willen verwijderd worden, zal dit ook expliciet gebeuren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

SERTEC NV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

SERTEC NV maakt gebruik van Google Analytics om het gebruik van zijn website te analyseren. Google Analytics genereert statistische en andere informatie over het gebruik van de website door middel van cookies die opgeslagen zijn op de computers van gebruikers. De gegenereerde informatie met betrekking tot onze website wordt gebruikt om rapporten over het gebruik van de websites op te maken. Google zal deze informatie opslaan en gebruiken. Het privacybeleid van Google is beschikbaar op www.google.com.

De gegevens die verzameld worden door Google Analytics zijn anoniem en laten niet toe om individuele personen te identificeren. Meer informatie over de Google Analytics-cookies vindt u in onderstaande link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vindt u in onderstaande link:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/

U kunt zich voor Google Analytics display-advertenties afmelden en uw instellingen voor het Google Display Netwerk aanpassen in de advertentievoorkeuren van Google: https://adssettings.google.com/authenticated

Hoe u de instellingen kunt aanpassen en cookies kunt verwijderen, verschilt per browser (Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, Edge). Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van uw browser.

Door de manier waarop het internet en websites werken, kan het zijn dat SERTEC NV niet altijd inzicht heeft in de cookies die via onze websites door derde partijen worden geplaatst.

Mocht u op onze websites cookies tegenkomen die we hierboven niet genoemd hebben, laat het ons weten of neem rechtstreeks contact op met de derde partij.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SERTEC NV. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sertec.be. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

SERTEC NV stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

SERTEC NV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Dat kan via:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35,
1000 Brussel
Telefoon: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
Email: contact@apd-gba.be

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

SERTEC NV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sertec.be

Contacteer ons

Contacteer ons, wij bieden graag een antwoord op uw vragen

Sertec Industrial Support
Vuurmolenstraat 33
2610 Wilrijk
België

Telefoon

+32 (0)3 825 28 27